Ga met Tom Waes

Undercover

Terug naar homepagina

Westrijdreglement

Art. 1 Voorwaarden van de wedstrijd
Dit reglement legt de voorwaarden vast van de wedstrijd georganiseerd door Proximus nv.
Deelnemers worden geacht de inhoud van dit reglement te kennen. Deelname aan de wedstrijd veronderstelt dat deelnemers onvoorwaardelijk instemmen met dit reglement. Geen enkele betwisting terzake zal in aanmerking worden genomen. Het reglement is beschikbaar op www.undercovermetwaes.be

Art. 2 Verloop van de wedstrijd en toekenning van de prijs
De wedstrijd loopt van 29/01/2018 tot en met 11/02/2018.
Deelnemers dienen de wedstrijdvragen correct te beantwoorden om te kunnen winnen.
In geval van ex-aequo brengt de schiftingsvraag uitsluitsel: wie het antwoord het dichtst benadert, haalt het. Indien er dan nog een ex-aequo vastgesteld wordt, dan haalt de deelnemer het die het eerst de antwoorden doorstuurde.
Alleen volledig ingevulde deelnemingsformulieren die voor het einde van de wedstrijd ontvangen worden in aanmerking genomen.
Deelnemers kunnen per mailadres en facebook login eenmalig meespelen, en kunnen slechts 1 keer winnen.
De prijs bestaat uit een duo-ticket voor het exclusieve lanceringsevent van de nieuwe reeks ‘Undercover’ op zaterdag 16 februari 2019. Er zullen 50 winnaars worden aangeduid.
De prijs is ondeelbaar en dient aanvaard te worden, zoals deze wordt toegekend. In geen geval kan de prijs omgeruild worden tegen andere producten of speciën. De prijs is persoonsgebonden en kan niet worden overgedragen.
Winnaars worden per mail en of telefonisch verwittigd. Indien de winnaar niet reageert binnen de 48u, vervalt zijn recht op de prijs en wordt de prijs toegekend aan de volgende in de stand.

Art. 3 Deelnemingsvoorwaarden
De wedstrijd staat open voor iedere natuurlijke persoon, met uitzondering van:
- personeelsleden van Proximus, VRT en De mensen;
- alle personen die deelgenomen hebben aan de organisatie van de wedstrijd;
- de gezinsleden en de familieleden tot in de derde graad van voormelde uitgesloten personen. 
Deelnemers moeten minstens 16 jaar zijn. Deelnemers tot en met 18 jaar dienen over de uitdrukkelijke toestemming van 1 van hun ouders te beschikken om deel te nemen aan de wedstrijd. Als een minderjarige deelneemt aan een wedstrijd gaat de Proximus ervan uit dat deze toestemming heeft van zijn ouders. Als de minderjarige deze toestemming niet kan voorleggen kan hem of haar op elk moment deelname aan de wedstrijd of de prijs worden ontzegd.
Proximus kan op elk moment een persoon van deelname aan de wedstrijd uitsluiten, in geval 1 of meerdere van de voorwaarden niet worden nageleefd, of in geval er sprake is van misbruik (bijvoorbeeld deelnames d.m.v. een script, …), misleiding of deelname ter kwader trouw.

Art. 4 Identificatie
De identiteit van de deelnemer wordt bepaald op basis van de gegevens die deze laatste meedeelt.
Proximus kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden, indien de identificatie van een deelnemer onmogelijk is, omdat deze laatste foutieve of onvolledige gegevens meedeelt.
Het gebruik van valse gegevens leidt tot uitsluiting van de deelnemer.
Deelnemers aanvaarden uitdrukkelijk dat hun naam gepubliceerd kan worden, zonder dat dit recht geeft op enige vergoeding.

Art. 5 Aansprakelijkheid
Proximus is niet verantwoordelijk voor mogelijke schade, lichamelijke letsels, ongevallen of overlijden, die zich zouden kunnen voordoen als gevolg van het winnen van één van de prijzen en/of deelname aan één van de wedstrijden.           
Proximus kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor directe, indirecte, materiële, immateriële of lichamelijke schade, die het gevolg zou kunnen zijn van het gebruik van de prijs. De winnaar zal zich in dat geval dienen te richten tot de producent van de prijs.
Indien de gewonnen prijs bestaat uit vrijkaarten voor concert, film of evenement, kan er bij afgelasting geen aanspraak gemaakt worden op enige vorm van compensatie.
Proximus is niet verantwoordelijk voor eventuele gebreken van de Post en/of koeriersbedrijven (vertraging, beschadiging, staking, verlies of andere) bij het eventueel versturen van prijzen.
Proximus kan niet aansprakelijk gesteld worden, indien de wedstrijd gewijzigd, opgeschort of geannuleerd dient te worden, wegens overmacht of redenen buiten haar wil.
Proximus kan evenmin aansprakelijk gesteld worden in geval van technische problemen van welke aard ook of in geval van communicatieproblemen.
In geval van wedstrijd via het internet: deelname aan de wedstrijd houdt de aanvaarding in van de eigenschappen van het internet, meer bepaald wat het technisch vermogen betreft evenals de antwoordtijd bij raadpleging, vraagstelling, overdracht van informatie, onderbrekingsrisico’s, en meer in het algemeen, risico’s die inherent zijn aan elke verbinding en transmissie op het internet, het ontbreken van beveiliging van sommige gegevens tegen eventuele ontvreemding en de risico’s op besmetting door eventuele virussen die op het internet circuleren. Er kan geen enkele klacht bij Proximus worden ingediend betreffende die beperkingen.

Art. 6 Privacy
De gegevens van persoonlijke aard die de deelnemers communiceren aan Proximus zullen opgeslagen worden in de databanken van Proximus (Albert II Laan 27, 1030 Brussel). Ze zullen gebruikt worden in het kader van de wedstrijd en met akkoord van de deelnemer, in het kader van informatiecampagnes of de promotie van producten en diensten van Proximus. Proximus kan in dat kader de gegevens delen met de vennootschappen van de Proximus groep, zoals Scarlet. De gegevens worden behandeld overeenkomstig de privacy policy van Proximus www.proximus.be/privacy, die deelnemers informeert over hoe ze hun parameters inzake privacy kunnen aanpassen.
De Mensen NV fungeert hier als inrichter van de wedstrijd en kan exclusief binnen het kader van de wedstrijd tijdelijk gebruik maken van de data die wordt ter beschikking gesteld door de deelnemers.
Na afloop van de wedstrijd zullen alle gegevens onmiddellijk en definitief worden verwijderd op alle servers van De Mensen NV en gebeurt er een totale gegevens overdracht aan de inrichter van de wedstrijd.

Art. 7 Toezicht en beslissingen
Proximus NV houdt toezicht op het correcte verloop van de wedstrijd.
Er worden in geen geval mondelinge, noch schriftelijke inlichtingen verstrekt
Klachten in verband met deze wedstrijd moeten ten laatste binnen 10 werkdagen na het einde van de wedstrijd schriftelijk naar het volgende adres worden gestuurd: Proximus nv, Koning Albert II-laan 27, te 1030 Brussel.
Ingeval van betwistingen zijn de rechtbanken van Brussel bevoegd. Deze wedstrijd wordt beheerst door het Belgisch recht.
Alle rechten voorbehouden, Proximus, 2019 .

Verloop van de wedstrijd en toekenning van de prijs
De wedstrijd loopt van 29/01/2019 tot en met 11/02/2019.
De winnaars worden geselecteerd op basis van het spelverloop dat bestaat uit 3 rondes en een schiftingsvraag.
In het hoofdmenu kan de deelnemer zijn vooruitgang zien op basis van levels. In totaal zijn er 4 levels te doorlopen om kans te maken op de prijs.
In de eerste ronde moet de deelnemer een wachtwoord raden waarbij ze een telefoon kunnen ontgrendelen. De deelnemer moet een 5 letter woord raden. Van zodra een woord gemaakt wordt en één van de letters staat op de juiste plaats dan zal deze letter groen kleuren.
De letter zal geel kleuren als deze in het woord voorkomt maar niet op de juiste plaats staat. Van zodra het woord gevonden is zullen alle letters groen kleuren. Pas als het woord gevonden is kan de deelnemer naar de volgende ronde gaan.
In de tweede ronde krijgt de deelnemer een multiple choice vraag waarin een keuze moet gemaakt worden uit 4 antwoorden.
Van zodra het juiste antwoord gegeven is kan de deelnemer naar de volgende ronde.
In de derde ronde krijgt de deelnemer een beschrijving van een verdachte te horen en te lezen, het is aan de deelnemer om de juiste verdachte uit 10 foto’s te kiezen aan de hand van de beschrijving.
Van zodra de deelnemer de juiste verdachte heeft aangeklikt kan hij naar de laatste ronde.
De vierde en laatste ronde is een schiftingsvraag.
De deelnemer zal op een landkaart van België één vlag kunnen plaatsen. Het is de bedoeling dat de vlag zo dicht mogelijk bij de geheime locatie zal liggen.
De geheime locatie zal op voorhand schriftelijk vastliggen en kan nadien niet meer wijzigen.
De 50 deelnemers die hun vlag het dichts bij de geheime locatie zullen pinnen winnen de prijs.
De prijs bestaat uit:
- 50 x 2 tickets voor het exclusieve launch event van de nieuwe reeks Undercover op zaterdag 16 februari 2019.